LN-PFX

Canadian Car and Foundtry Co
HARVARD 4

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Canadian Car and Foundtry Co
Model: HARVARD 4
MSN: CCF4-194
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Scandinavian Aircraft AS
Adress: Merdevegen 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-26
Aircraft Added
Scandinavian Aircraft AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-29 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2017-08-25 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2017-08-03 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2017-08-02 DnB Bank ASA     pantedokument - luftfartøy
2016-08-30 Scandinavian Aircraft AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-08-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-PFX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-29 Scandinavian Aircraft AS     Oversendelse av registreringsbevis og Bill of Sale
2016-08-26 Scandinavian Aircraft AS     Mindre registreringsbokstaver
2016-08-24 Runar Vassbotten     søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2016-08-23 Scandinavian Aircraft AS     Bill of Sale - Apostille
2016-08-16 Runar Vassbotten     ICAO 24 Bit kode
source: caa.no